Podmienky ochrany osobných údajov

  1. Záujemca udeľuje Cechu maliarov Slovenska (ďalej len CEMAS) súhlas na spracovanie jeho osobných údajov podľa týchto Podmienok ochrany osobných údajov (ďalej len “Podmienky”) potvrdením príslušného poľa pred odoslaním registračného formulára. Záujemca udeľuje CEMAS tento súhlas na dobu neurčitú, s možnosťou jeho odvolania podľa bodu 4. Podmienok.
  2. CEMAS spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči účastníkom podujatí, členom CEMAS, partnerským spoločnostiam, to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe a za účelom zasielania newslettrov, pozvánok a informácií o podujatiach. Odoslaním registračného formulára Záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ.
  3. CEMAS spracúva osobné údaje v prípade Záujemcu, člena CEMAS v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo. V prípade Právnickej osoby, Generálneho, Významného a Hlavného partnera, člena združenia, krstné meno a priezvisko osoby, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania, IČO, DIČ ak bolo pridelené, e – mailovú adresu.
  4. V prípade, že si Záujemca pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií, newsletterov CEMAS a jeho partnerov, označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e – mailovú adresu Záujemcu. O zrušenie tejto služby môže Záujemca požiadať elektronickou poštou na adrese: info@cechmaliarov.sk.
  5. Záujemca môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: info@cechmaliarov.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu CEMAS. Údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.
  6. CEMAS využíva funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb Záujemcu. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie Stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy SŽZ a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných Záujemcom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej Zákazník  stránku  navštívil,  o čase  strávenom  na  Stránke  a iných aktivitách spojených s návštevou Stránky. Informácie o pohybe Záujemcu ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého Záujemca navštívil Stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.