CECH MALIAROV SLOVENSKA Nitrianska cesta 61, 940 02 Nové Zámky
cechmajster: cechmajster@cechmaliarov.sk, +421 905/ 238 564
sekretariát: info@cechmaliarov.sk, +421 917/ 728 083
web: www.cechmaliarov.sk
Stanovy CEMAS

Článok 1 Názov a sídlo cechu

1.1. Názov: Cech maliarov Slovenska (CEMAS)
1.2. Adresa: Nitrianska cesta 61, 940 02 Nové Zámky

Článok 2 Vznik a registrácia

2.1.Cech bol ustanovený v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. Cech je právnickou osobou a je registrovaný formou združenia (zväz, spolok, združenie, klub a i.)  Cech je záujmové profesijné združenie právnických a fyzických osôb.
2. 2. Cech maliarov Slovenska bol ustanovený 15.12. 2000

Článok 3 Pôsobnosť spoločenstva

3. 1. Cech vykonáva činnosť ako odborné živnostenské spoločenstvo - Cech maliarov Slovenska, ďalej len CEMAS.
3. 2. CEMAS združuje na základe dobrovoľnosti fyzické osoby, právnické osoby, obchodné spoločnosti a odborné školy pripravujúce odborníkov v profesii maliar a príbuzné profesie. Členstvo môže byť individuálne alebo kolektívne.
3. 3. CEMAS bude zastupovať, presadzovať a hájiť práva a požiadavky svojich členov voči ostatným subjektom.
3. 4. CEMAS spolupracuje hlavne:
a) so zväzmi podnikateľov Slovenska,
b) so strednými školami,
c) so združeniami, spolkami, zväzmi a inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou maliarov, prípadne príbuznými profesiami (živnostenský zväz, UNIEP- medzinárodné združenie v Bruseli)

Článok 4 Hlavné ciele

4. 1. Cieľom CEMAS je vykonávať činnosť v prospech odborných, hospodárskych, právnych a spoločenských záujmov svojich členov a dbať na dodržiavanie odbornosti, regulérnosti a vyspelosti maliarskeho remesla vo vzťahu ku zákazníkovi.
4. 2. Podporovať odborný rast svojich členov a to vzdelávaním, doškolovaním a rekvalifikáciou a pomáhať ich zaradeniu do praxe.
4. 3. Výmena skúseností v technickej oblasti. Zhromažďovanie, skúšanie a tvorba návrhov jednotných odborných pravidiel. Iniciovať novelizáciu noriem a právnych predpisov pre posilnenie postavenia remesla v príslušných odvetviach.
4. 4. V spolupráci so štátnymi orgánmi a školami posudzovať koncepciu výchovy žiakov, pomáhať ich zaradeniu do praxe.
4. 5. Zabezpečovať poradenskú činnosť v oblasti nových technológií a výrobkov a tým zabezpečiť ich uvádzanie na slovenský trh.
4. 6. Orgány CEMAS majú právo dozerať na kvalitu prác svojich členov. Ak zistia závažné nedostatky v dodržiavaní kvality u člena CEMAS majú právo navrhnúť predstavenstvu jeho vylúčenie.
4. 7. Spolupracovať s odbornými inštitúciami doma a v zahraničí a usilovať sa o začlenenie do nadnárodných združení.
4. 8. Vyzdvihovať dobré výsledky svojich členov a tieto popularizovať v odborných časopisoch a iných médiách.
4. 9. Spolupracovať so živnostenskými úradmi a inými inštitúciami.

Článok 5 Členstvo

5. 1. Členstvo v CEMAS je dobrovoľné a vzniká:
a) u zakladajúcich členov dňom konania ustanovujúcej schôdze,
b) u ostatných členov dňom rozhodnutia predstavenstva. Členstvo má formu riadneho a čestného členstva.

5. 2. Riadnymi členmi sa môžu stať podnikatelia - fyzické alebo právnické osoby a školy, ktoré platia členský príspevok. Členstvo vykonáva majiteľ firmy alebo vlastník živnostenského listu, alebo nimi určený a splnomocnený zástupca. Školy zastupuje štatutárny zástupca alebo ním určená kontaktná osoba pre spoluprácu s CEMAS
5. 3. Čestnými členmi môžu byť osoby, ktoré nie sú podnikateľským subjektom, nemajú oprávnenie na vykonávanie remesla a sem zaraďujeme aj živnostníkov- dôchodcov
5. 4. Členské prihlášky sa podávajú zaslaním prihlášky na e-mail sekretariátu. Prihláška aj e-mail sekretariátu sú zverejnené na webovej stránke Cechu maliarov Slovenska.
5. 5. Ukončenie členstva:
a) zaslaním žiadosti o ukončenie členstva na sekretariát Cechu, kde žiadosť musí obsahovať aj odôvodnenie ukončenia členstva a vlastnoručný podpis.
b) zrušením členstva ukončením živnostenského subjektu alebo podnikateľského oprávnenia,
c) vylúčením na základe rozhodnutia predstavenstva z dôvodov neplnenia povinností.

Článok 6 Práva a povinnosti členov

6. 1. Práva riadnych členov: každý člen má právo:
- voliť funkcionárov do príslušných orgánov a byť volený,
- zúčastňovať sa všetkých akcií usporadúvaných pre členov CEMAS
- byť informovaný o činnosti CEMAS a o uzneseniach predstavenstva,
- využívať služby CEMAS, to zn.: dostávať informácie od CEMAS e-mailom, poštou alebo telefonicky; dostávať fotografie, videá alebo iné propagačné materiály pripravené v rámci CEMAS
- používať logo a webovú adresu CEMAS

6. 2. Povinnosti riadnych členov:
každý člen má povinnosť:
- dodržiavať kvalitu vykonaných prác v zmysle platných noriem a predpisov
- dodržiavať stanovy CEMAS
- platiť členské príspevky, a platiť ich včas podľa stanov
- v prípade používania loga CEMAS dbať na jeho dôstojné použitie
- každé 3 mesiace vyplniť krátky formulár pre CEMAS, ktorý bude slúžiť ako informačný zdroj k tomu, aby sme vedeli ako fungujú naši členovia, aké sú ich referencie, problémy, nedostatky a pod. Táto spätná väzba je dôležité aj pre medzinárodné združenie UNIEP, ktorého sme členom. Povinnosťou CEMAS  je poskytovať im tieto informácie. Formulár je možné vyplniť mailom, alebo telefonicky- na tel. čísle sekretariátu.

Článok 7 Členské príspevky

7. 1. Výšku členských príspevkov stanovuje predstavenstvo svojim rozhodnutím. O jeho výške sú členovia informovaní 30 dní pred začatím kalendárneho roku.
7. 2. Členský príspevok uhradia členovia do 31. marca daného roka a to na účet CEMAS. Pri nedodržaní tohto termínu sa zvýši členovi členské o 10,- euro.
7. 3. Členovia CEMAS, ktorým členstvo zaniklo, neprináleží vrátenie členského príspevku.

Článok 8 Orgány

8. 1. Orgánmi CEMAS sú:
a) valné zhromaždenie,
b) predstavenstvo,
c) dozorná rada.

Článok 9 Valné zhromaždenie

9. 1. Valné zhromaždenie CEMAS, ďalej len VZ CEMAS je najvyšším orgánom CEMAS a tvoria ho všetci členovia. Každý člen má právo v hodnote jedného hlasu. VZ CEMAS je uznášania schopné vtedy, ak sa hlasovania zúčastní minimálne 10 členov. Rozhodnutie VZ CEMAS odsúhlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.
9. 2. VZ CEMAS sa spravidla koná 1x za rok. Mimoriadne VZ CEMAS môže byť zvolané kedykoľvek predstavenstvom alebo 1/3 riadnych členov CEMAS.
9. 3. VZ CEMAS na svojich zasadnutiach rozhoduje o týchto záležitostiach: - volí predstavenstvo na obdobie 3 rokov a rozhoduje o počte jeho členov, pričom počet členov je vždy nepárny, - volí dozornú radu, - schvaľuje výsledky hospodárenia za uplynulé účtovné obdobie, - rozhoduje o prijatí, alebo vylúčení člena, - rozhoduje o zmenách a doplnkoch stanov, - rozhoduje o ďalších otázkach, na ktorých sa uznesie.
9. 4. O zasadnutiach VZ CEMAS sa robí zápis. Súčasťou zápisu je uznesenie VZ CEMAS. Toto uznesenie má právo dostať každý člen CEMAS.
9. 5. VZ CEMAS zvoláva predstavenstvo e-mailom (iba kto nemá e-mail, tomu  poštou) zaslaním členom najmenej 30 dní pred jeho konaním. Návrhy na doplnenie programu je člen CEMAS povinný predložiť najneskôr 15 dní pred dňom jeho konania.

Článok 10 Predstavenstvo

10. 1. Predstavenstvo je výkonný orgán CEMAS, ktorý zabezpečuje všetky úlohy medzi zasadnutiami VZ CEMAS. Organizuje, riadi a rozhoduje o činnosti CEMAS v otázkach, ktoré nie sú v kompetencii VZ CEMAS. Podpisovanie za CEMAS uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu CEMAS pripojí svoj podpis cechmajster samostatne alebo pripoja podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva.
10. 2. Predstavenstvo sa schádza 4x za rok, v prípade potreby častejšie. Z rokovania sa vyhotovuje zápis a uznesenie. Predstavenstvo o výsledkoch rokovania informuje členskú základňu.
10. 3. Predstavenstvo sa uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých členov predstavenstva.
10. 4. Predstavenstvo CEMAS tvoria: - cechmajster, zástupca pre odborné vzdelávanie SOŠ a piati kandidáti (živnostníci alebo zástupcovia realizačných firiem s.r.o.)
10. 5. Štatutárnymi zástupcami CEMAS sú cechmajster, zástupca cechmajstra.
10. 6. Členom predstavenstva CEMAS sa môže stať jedine riadny CEMAS.
10. 7. Členovia predstavenstva CEMAS skladajú sľub písomnou formou zvolenému cechmajstrovi.
10. 8. Zasadnutia predstavenstva CEMAS vedie cechmajster, zástupca cechmajstra, alebo predstavenstvom schválený člen predstavenstva.
10. 9. Predstavenstvo CEMAS zostavuje a schvaľuje rozpočet na príslušný kalendárny rok, ktorý predkladá na schválenie VZ CEMAS.
10. 10. Tajomník CEMAS vedie administratívnu a právnu agendu. V prípade projektov aj spolupráce.
10. 11. Podľa finančných možností môže predstavenstvo zamestnávať na výkon určitých činností platených pracovníkov. O výške odmeny rozhoduje predstavenstvo.
10. 12. Rokovania so štátnymi orgánmi, alebo inými úradmi vedie cechmajster, zástupca cechmajstra, tajomník prípadne predstavenstvom poverený člen CEMAS. Na rokovanie si môžu prizvať odborného poradcu.
10. 13. Po uplynutí volebného obdobia odovzdá odstupujúci cechmajster svoju agendu novému predstavenstvu, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok 11 Dozorná rada

11. 1. Dozorná rada CEMAS je orgánom voleným VZ CEMAS a zabezpečuje kontrolnú činnosť. Podnety na kontrolnú činnosť schvaľuje VZ CEMAS a predstavenstvo. Dôvodom na vykonanie kontroly môže byť aj podnet člena.
11. 2. Dozorná rada má troch členov, ktorí sú volení na zasadnutí VZ CEMAS. Dozorná rada sa skladá z týchto kandidátov (živnostník a dvaja členovia z partnerskej spoločnosti)
11. 3. Členovia dozornej rady sú podľa potreby prizývaní na rokovanie predstavenstva.
11. 4. Dozorná rada spravidla 1 x za rok uskutočňuje kontrolu hospodárenia CEMAS a výsledok kontroly vrátane návrhov predkladá na schválenie VZ CEMAS.
11. 5. Dozorná rada z kontrolných akcií vždy vyhotovuje zápis. Dozorná rada v prípade potreby má právo prizvať ku kontrole špecialistov, prípadne vyžiadať odborné posudky.

Článok 12 Krajskí cechmajstri

12. 1. Krajskí cechmajstri (zastupujúci 8 krajov Slovenska) boli riadne zvolení Valným zhromaždením.
12.2. Úlohou KC je aktívne vyhľadávanie nových členov vo pridelenom regióne, šírenie dobrého mena cechu a organizovanie regionálnych odborných školení za podpory predajcov alebo našich členských spoločností.

Článok 13 Hospodárenie

13. 1. Hospodárenie CEMAS sa riadi rozpočtom, ktorý schvaľuje VZ CEMAS.
13. 2. Príjmy CEMAS tvoria: a) príspevky členov CEMAS b) dotácie c) subvencie a dary d) príjmy z vlastnej činnosti
13. 3. CEMAS vedie účtovníctvo podľa platných predpisov.  Zodpovednou osobou je zvolená účtovníčka,  ktorú volí predstavenstvo CEMAS- u.

Článok 14 Zánik

14. 1. Zánik CEMAS odsúhlasuje VZ CEMAS 3/5 väčšinou všetkých svojich členov, ktorá zároveň menuje likvidátora (likvidačnú komisiu).
14. 2. Likvidátor vykoná majetkovo-právne vyrovnanie a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia VZ CEMAS.

Členské:
Členské príspevky upravuje každým rokom predstavenstvo.